ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2017 ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ (ΧΥΤΑ) ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

Πέμ 10 Αυγ 2017

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ

 

Ανακοινώνει ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής και η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ (ΧΥΤΑ) ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 8.084.872,34 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης με αριθμ. 1/2017 τηρούμενων των κανόνων δημοσιότητας του Ν.4412/2016 χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.

Νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 4η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 π.μ.

Νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 8η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

 

Η ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών πραγματοποιείται κατόπιν της αριθ. 122/8-8-2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ λόγω μη λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. κατά το χρονικό διάστημα από 01-08-2017 έως 08-08-2017.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ

 

 

 

Χριστόδουλος Μαμσάκος