Ανακοίνωση 1η για το διαγωνισμό με α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 73900 («Μελέτες Ωρίμανσης της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στο Βόρειο Έβρο»

Παρ 8 Ιουν 2018

 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

Κομοτηνή,

06 Ιουνίου 2018

Αρ. Πρωτ.:

7902

 

Προς:

Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς της Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού Διαγωνισμού για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτες Ωρίμανσης της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στο Βόρειο Έβρο» (Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 73900)

Ταχ.  Δ/νση:

Ν. Πλαστήρα 6
69132 Κομοτηνή

Τηλέφωνο: 2531081400
Fax: 2531081694
E-mail: info@diaamath.gr
web: www.diaamath.gr
Πληροφορ.: Βογιατζής Γεώργιος

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: Ανακοίνωση 1η για το διαγωνισμό με α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 73900 («Μελέτες Ωρίμανσης της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στο Βόρειο Έβρο»

 

Λόγω υπολογιστικών προσεγγίσεων (στρογγυλοποιήσεις), υπάρχει διαφορά στη Συνολική Προεκτιμώμενη Αμοιβή μεταξύ του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς που παράγει το Σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (362.256,01€) και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης (362.256,00€) κατά 0,01€. Η βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών των Οικονομικών Φορέων θα πραγματοποιηθεί με βάση τη Συνολική Προεκτιμώμενη Αμοιβή του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς που παράγει το Σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (362.256,01€).

Για τη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ