Έντυπα για την ανακύκλωση ΑΛΕ

Πέμ 25 Ιουν 2009

Τα έγγραφα για την Ανακύκλωση Λιπαντικών και Ελαίων, απευθύνονται τόσο στους παραγωγούς των συγκεκριμένων αποβλήτων, όσο και στους συνεργαζόμενους συλλέκτες. Ο παραγωγός των αποβλήτων πρέπει να διατηρεί Βιβλίο Παρακολούθησης - Διαχείρισης Επικίνδυνων Υλικών, το οποίο πρέπει να είναι θεωρημένο από το Τμήμα Περιβάλλοντος της αντίστοιχης Νομαρχίας (pdf), για τις ποσότητες που παράγει.

Ο συλλέκτης των αποβλήτων από τη μεριά του θα πρέπει να έχει άδεια συλλογής και μεταφοράς των εν λόγω αποβλήτων (Παράδειγμα άδειας συλλέκτη - pdf), πρέπει να δίνει στον παραγωγό των αποβλήτων έντυπο αναγνώρισης - βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων του (pdf) και τέλος να έχει φροντίσει για τον τρόπο διάθεσης τους από τη στιγμή που τα παραλαμβάνει (σύμβαση συνεργασίας με ΕΛΤΕΠΕ - pdf).

Ο παραγωγός πρέπει να ζητάει τα παραπάνω έγγραφα που αφορούν το συλλέκτη των αποβλήτων του, προκειμένου να μην έχει κανένα θέμα νομικής φύσεως αναφορικά με τα παραγόμενα απόβλητά του.