Έγκριση Μελέτης Επικαιροποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Τετ 15 Φεβ 2017

Έγκριση Μελέτης Επικαιροποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 

 

Η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., ως Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αποτελεί την Αρχή Σχεδιασμού της Μελέτης Επικαιροποίησης του «Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». Η Μελέτη Επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ στηρίζεται στις αρχές που τίθενται από το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και από το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων (ΕΣΠΠΑ) (υπ’ αρ. 49 ΠΥΣ 15-12-2015, ΦΕΚ 174/Α/15-12-2015).

 

Τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016 το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενέκρινε το «Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ)», σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4042/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγκρίνοντας με την αριθμ. 218/2016 απόφασή του (Α.Δ.Α.: 78ΝΣ7ΛΒ-ΗΦΕ) τη σχετική μελέτη με τίτλο "ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ) 2016".

 

Ακολούθως, την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016 αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’, 4123/21-12-2016) η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό οικ. 61076/5267/15-12-2016 σχετικά με την «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».

 

Ο Πρόεδρος της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

Χριστόδουλος Μαμσάκος

 

Στους ακόλουθους συνδέσμους διατίθενται: