Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου «Επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης»

Τρί 18 Οκτ 2016

Η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ως αρχή σχεδιασμού της "Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης", σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017//28.8.2006 (ΦΕΚ 1225/Β/05.9.2006) ανακοινώνει ότι υπογράφηκε η Κ.Υ.Α. (Κοινή Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού), με θέμα Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου «Επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», με ΑΠ οικ. 49029/12-10-2016 και Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (Α.Δ.Α.) 6ΣΓ54653Π8-ΖΤΣ.

 

Ο Πρόεδρος της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

Χριστόδουλος Μαμσάκος